| |

Integritetspolicy: Information om Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseums hantering av personuppgifter

Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum värnar om din integritet och vi använder personuppgifter för att kunna genomföra Ájtte museums uppdrag att skildra samisk kultur och historia, liksom fjällvärdens natur- och kulturhistoria. Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen (PuL) av den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Vi försöker alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och vi strävar efter att behandlingen lever upp till kraven i Dataskyddsförordningen, GDPR. I enlighet med bestämmelser i personuppgiftslagen och dataskyddslagen lämnas följande information till dig.

Allmänt
Detta dokument beskriver hur vi stiftelsen Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum (Ájtte museum), org.nr 898500-5183, Kyrkogatan 3, Box 116, 962 233 Jokkmokk, e-post: info@ajtte.com, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
Ájtte museum är personuppgiftsansvarig för museets behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

När behandlar vi dina personuppgifter?
Ájtte museum samlar in personuppgifter om dig: – när du lämnar en gåva eller vid annan insamling och dokumentation av kultur- och naturhistoriska föremål, arkivalier, fotografier, filmer, ljudinspelningar. – när du lånar böcker från biblioteket. – när du handlar i vår webbshop och besöker våra övriga webbsidor. – när du kontaktar Ájtte museum med frågor, förfrågningar. – när du ansöker om jobb eller praktik. – när du besöker våra magasin och arkiv. – när du besöker våra utställningar. – när du förmedlar in- och utlån av kultur- och naturhistoriska föremål.

Vilka personuppgifter hanterar vi?
För dig som lämnar en gåva eller vid annan insamling och dokumentation av kultur- och naturhistoriska föremål, arkivalier, fotografier, filmer, ljudinspelningar och böcker: Namn, adress, kön, personnummer, medborgarskap, e-postadress, telefonnummer, födelsedag, födelseår, diarienummer, utbildning/yrke/sysselsättning, födelseort, film, ljudupptagning, bild, intressen, åsikter, erfarenheter, utsaga om tredje person, födelse- och dödsdata, civilstånd, ev. betaluppgifter, släktskap, känsliga uppgifter såsom medicinskt tillstånd, sexuell läggning, politisk hemvist, etnisk tillhörighet, sameby-tillhörighet och funktionsvariationer. I vissa fall samlar vi in uppgifter indirekt i samband med dokumentation, insamling, forskning eller genom andra aktörer som delar natur- och kulturhistoriskt innehåll med Ájtte.

För dig som lånar böcker i biblioteket:
Namn, Personnummer, Kön, Adress, Telefonnummer och e-post

För dig som kontaktar Ájtte museum med frågor, förfrågningar:
Namn, Telefonnummer och e-post

För dig som ansöker om jobb eller praktik:
Namn, Födelsedatum, Kön, Utbildning, arbetslivserfarenhet, Uppgifter i personligt brev, CV, referenser, Adress, Telefonnummer och e-post

För dig som besöker vårt magasin/arkiv:
Namn, Studiesyfte, Telefonnummer och e-post

För dig som besöker våra utställningar:
Betaluppgifter, Kameraövervakning

För dig som förmedlar in- och utlån av kultur- och naturhistoriska föremål:
Namn, Yrke, institution, Telefonnummer och e-post

För dig som handlar i vår webbutik:
För- och efternamn, företag/organisation, E-post, person-/org.nr, Referens, Adress, Postnummer, Ort, Land, Telefonnummer. IP-adress och information om din användning av Ájtte museums webbplatser.

För dig som bokat exempelvis konferenslokaler:
Namn, Adress

För dig som besöker våra webbplatser:
IP-adress och information om din användning genom Google Analytics.

Varför behandlar vi uppgifter om dig?
Ájtte museum behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi dina personuppgifter för att kunna utföra vårt arbete att dokumentera och forska inom museets verksamhetsområden. Vi gör det även för framtida dokumentationer och forskning genom det arkiverade materialet. Vidare i syfte att:
– Genom databaserna underlätta sökningar i museets arkiv och samlingar.
– Möjliggöra allmän service, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
– Lämna information per post, e-post, SMS samt telefon.

De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter
Ájtte museum baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på ett så kallad allmänt intresse eller intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den verksamhet vi utför för att kunna fullgöra vårt uppdrag att dokumentera, belysa och informera om fjällens natur och kultur och om den samiska kulturens utveckling och de samiska traditionerna.

Ájtte museum är aktsam och behandlar vanligtvis inte känsliga personuppgifter. Till känsliga uppgifter kan dock uppgifter som avslöjar etnisk tillhörighet räknas. För ett samiskt museum förefaller det orimligt att inte kunna publicera t.ex. foton där den etniska tillhörigheten framgår. En del av museets legitimitet ligger i detta.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för, enligt denna Integritetspolicy. Informationen som du har uppgett i samband med arkiv- och samlingsärenden kommer att sparas och lagras så länge Stiftelsen Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum bedriver sin verksamhet eller till när material skadas eller på annat sätt inte längre är relevant att bevara.
Vid ansökan om jobb eller praktik tar vi emot och sparar uppgifter tills ansökningstiden är ute och svarsmeddelande lämnats. För den som får tjänsten sparas i personakten tills vidare.
Film från kameraövervakning sparas under 1 månad.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
Uppgifter från museets arkivdatabaser och register kan lämnas ut till person som vill titta på material eller forska om materialet. Vissa data som är kopplade till föremåls- och fotoregistret levereras också till en extern aggregator (K-Samsök och Europeana) med ett öppet api. Dina personuppgifter kan också komma att delas med tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftbiträden. Till dessa görs personuppgiftsbiträdesavtal.

När dina personuppgifter delas sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen, t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt avtalet. T.ex. för personuppgifter kopplade till webbutiken ger aldrig ut dem till tredje part.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Ájtte museum om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Ájtte museums rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Vad är cookies och hur använder vi det?
En cookie är en liten textfil som lagras på din dator. Den innehåller information för att förbättra din upplevelse. En del cookies på http://collections.ajtte.com, www.laponia.info och www.ajtte.com används för att förbättra hemsidan. Dessa cookies sparar statistik om exempelvis besökarens operativsystem och webbläsare och vilka sidor som är mer eller mindre besökta. Ingen personlig information sparas.
Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida, pts.se.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi använder IT-system och interna rutiner till skydd för integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit nedanstående säkerhetsåtgärder för att skydda data och dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling.
– Brandvägg (hårdvara) uppdateras kontinuerligt.
– Antivirus programvara finns installerade på alla arbetsstationer och servrar.
– Mjukvaran (operativsystemet) uppdateras kontinuerligt och kan inte inaktiveras av den inloggade användaren.
– Virusscanning sker varje natt.
– Samtliga datorer/servrar uppdateras löpande med nya säkerhetspatchar.
– Vi använder oss av ett rättighetsbaserats inloggningssystem via en domänserver där den IT- ansvarige tilldelar tillgång och rättigheter beroende på användarens arbetsuppgifter. Samtliga databassystem har rättighetsbaserade inloggningssystem.
– Vår IT-policy styr vad som är tillåtet att göra på arbetsstationerna.

Dina rättigheter
Ájtte museum ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att begära:
– Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag över vilka personuppgifter som finns registrerade om dig.
– Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
– Personuppgifter som lämnas med ett så kallat samtycke har du rätt att när som helst återkalla hela eller delar där av. I vissa fall kan Ájtte museum ändå ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter.
– Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. I de fall Ájtte museum har rättslig grund för bevarande av personuppgifterna kommer de inte att raderas. Exempel på rättslig grund kan vara avtal eller allmänt intresse(t.ex. arkivändamål).
– Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål.
– Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter sker i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning så ser vi gärna att ni höra av er till oss, ni har även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Ändring av integritetspolicy
Ájtte museum har rätt till att göra ändringar i Integritetspolicyn. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på vår webbplats.

Kontaktinformation
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår Integritetspolicy eller behandlingen av dina personuppgifter. Vår kontaktinformation hittar du nedan:
Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum
Box 116
962 23 Jokkmokk
Tel: 0971-170 70
info@ajtte.com