| |

AIDA: Arctic Indigenous Design Archives

Arctic Indigenous Design Archives (AIDA) är ett treårigt samarbetsprojekt som inleddes 2017.  Ájtte samarbetar i slöjdarkivprojektet med Sámi allaskuvla (Samisk Högskola) i Norge och Sámi arkiiva (Samearkivet) i Finland. Vårt övergripande mål med detta slöjdarkivprojekt är att stärka och levandegöra samiskt kulturarv och att stärka kompetensen i entreprenörskap bland högskolans studenter på utbildningen i duodje. Ájtte kommer i projektet, precis som Samearkivet, att arbeta direkt med duojár (slöjdare, konstnärer och designer). Vi vill skapa enskilda duojár arkiv där fokus inte är på objekt och föremål utan på andra arkivalier. Genom att bevara till exempel skisser, arbetsprover, foton, brevväxlingar och marknadsföringsmaterial flyttas blicken från föremålet till skapandeprocesser. Enskilda duojárs slöjdfilosofi blir på detta sätt bevarat för framtiden. De enskilda arkiven blir i sin tur utgångspunkten för både högskolekurser och workshop bland ungdomar.

Projektet ska:
Skapa duojár (slöjdare) arkiv.
Samla och bevara arkivalier i form av anteckningar, skisser, prover och design berättelser.Lyfta fram de samiska duojárnas arbetsprocesser och tankar kring det egna formgivandet med hjälp av det insamlade arkivmaterialet.
Hålla workshop för samiska ungdomar i Sverige och Finland.
Utbilda samiska studenter i digitala presentationer av deras designberättelser.
Utveckla samiska formgivningsläromedel för barn och ungdomar.

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Interreg Nord, Statens Kulturråd i Sverige och Kulturfonden för Sverige och Finland, Lapplands förbund i Finland, Nordlands och Troms fylkeskommuner liksom Sametinget i Norge.

Följ oss på Facebook: AIDA Arctic Indigenous Design Arcives

Dessutom finns det:

Affisch om projektet: AIDAposter

Broschyr om projektet: AIDA-broschyr

Länk till gemensam sida för projektet

Vi som jobbar i projektet är:

Anna Westman Kuhmunen: anna.westman(a)ajtte.com, tel. nr. 0971-17014

Katarina Spiik Skum: katarina.spiik.skum(a)ajtte.com, tel.nr. 0971- 17049

In English:

The Arctic Indigenous Design Archives (AIDA) is a three-year cooperation project that began in 2017. Ájtte is, in this archive project for craftsmen, collaborating with Sámi Allaskuvla (Sami University of applied sciences) in Norway and the Sámi arkiiva (Sami archive) in Finland. Our overall goal is to strengthen the Sami cultural heritage and to improve the entrepreneurship skills of college students who study duodje at bachelor level.

In this project Ájtte museum, just like the Sámi archive, will be working directly with duojár (Sami craftsmen, artists and designers). We want to create individual duojár archives and the focus is not on the artefact but on other archive materials. By preserving, for example, sketches, working samples, photos, correspondence and marketing materials, the glance moves from the artefact to the craftsman’s creative processes. The individual philosophy of the craftsman is thus preserved for the future. The individual archives, in turn, become the starting point for both university courses and workshops among young.

The project will:

Create craftsmen’s archives.
Collect and preserve archive material such as notes, sketches, samples and design stories.
Emphasize the Sami craftsmen’s work processes and thoughts about their own design using the collected archive material.
Host workshops for Sami youth in Sweden and Finland.
Educate Sami students in digitally presenting their personal stories with their work.
Develop teaching materials on design for children and adolescents.

The project is funded by Interreg VA Nord a EU-program supporting cross-border cooperation, the Swedish Arts Council and the Swedish-Finnish Cultural Foundation, Lapland förbund Finland, the county of Nordland and Troms, as well as the Sami Parliament in Norway.

Follow us on Facebook: AIDA Arctic Indigenous Design Arcives

We who work in the project are:

Anna Westman Kuhmunen: anna.westman(a)ajtte.com, tel. no. 0971-17014

Katarina Spiik Skum: katarina.spiik.skum(a)ajtte.com, tel. no. 0971-170 49