| |

Renbetesväxter

Vegetation on which Reindeer Graze

Reindeer live in the northern regions of the globe.
Different reindeer stock have adapted to the tundra, the fjeld and the forest regions.
They are able to take advantage of plants and grasses during the summer
and lichen during the winter.
With their powerful hooves the reindeer can walk through deep snow
as well as dig up lichen to eat from under it.
They are capable of locating lichen by smell through the snow.
Most of the year the ground is covered with snow.
So they eat reindeer lichen which they extract from under the snow.

Cladina arbuscula, C. rangiferina and C. stellaris abound in the forests of Norrland.
These, as well as other lichen are common in the pine forest of the Alpine Garden.
Some years the snow is too deep or too hard.
Then the reindeer graze on Parmelia centrifuga growing on rocks
and Bryoria species on trees.
Bryoria lichens only grow on really old pines and spruce.
Old trees are more and more unusual in modern cultivated forests.

Renen – den cirkumpolära hjorten

Renen finns i nordliga trakter runt hela jordklotet.
Med sina olika raser har den anpassat sig till tundra, fjäll och skog.
Den kan skickligt utnyttja örter och gräs under sommaren
och lavar under vintern.
Renen är en idisslare med fyra magar.
I den första magen, våmmen, finns mikroorganismer
som hjälper till att bryta ned cellulosan i maten.
Med sina kraftiga klövar kan renen både vandra i djupsnö
och gräva fram lavar att äta under snön.
Den kan lukta sig igenom ett snötäcke
och hitta en fläck med lav som den gräver fram.

Vinterbetet

Största delen av året är marken täckt med snö.
Då betar renen renlavar,
som den gräver fram under snön.
Fönsterlav och grå renlav
är vanliga i norrlandsskogarna.

Vissa år är snön för djup eller hård.
Då betar renarna gärna stenlavar och tagellavar.
När renen betar stenlavar, t.ex. vinterlav
sliter den ned tänderna mot berget.
Att hitta tagellavar på träden
är inte så lätt idag.
Tagellaven växer bara på riktigt gamla tallar och granar.
Sådana blir alltmer ovanliga i dagens plantageskogar.
Flera lavar som renen tycker om
växer i fjällträdgårdens skog.
Här finns också norrlandslaven
som renen oftast lämnar.

Vårbetet

Så fort renen kommer åt
söker den färska grönsaker.
De första späda växter som renen hittar
är fräken, vattenklöver och kråkklöver.
Renarna sparkar fram deras späda skott
på myrarna medan snön ännu ligger djup
i skogen.

Sommarbetet

Sommartid betar renarna vide,
saftiga örter, gräs och starr.
Sådana växter hittar skogsrenarna
på våtmarkerna
och fjällrenarna långt västerut i fjällen.

Höstbetet

I augusti och september börjar örterna att frysa.
Då kommer istället svamparna.
Renen äter gärna olika soppa