| |

Doktorand

Anna Westman Kuhmunen

Biografi

Anna Westman Kuhmunen är intendent i kulturhistoria vid Ájtte museum och doktorand vid Stockholms universitet, institutionen för Etnologi Religionshistoria Genus inom ämnet Religionshistoria. Där arbetar hon med en sammanläggningsavhandling med arbetstiteln Biebmujn bierggi jus la bierggo. Med kött och fisk reder man sig. Rituella måltider inom Lule och Pite lappmarker mellan 1670 och 1780. De rituella måltiders betydelse i traditionell samisk religion är temat för arbetet. Genusperspektiv tillsammans med ett intresse för ritualstudier och materiell kultur är de teoretiska ingångar till studiet av det historiska källmaterialet. Förutom avhandlingsarbetet undervisar hon om Samisk religion på intuitionens alla nivåer. Hon är även regelbundet inbjuden föreläsare och lärare vid Sámi allaskuvla. Forskningsintressen är samisk religion, genus, materiell kultur och ritualstudier.

Avhandlingsprojekt Biebmujn bierggi jus la bierggo och musealt utvecklingsarbete är de två professionella benen hon står på. Två arkivprojekt har drivits mellan 2015-2022. EU-projektet AIDA, Arctic Indigenous Design Archives var ett samarbete mellan Samiskt Arkiv i Inari, Sámi allaskuvla och Ájtte museum. En rad samiska slöjdares och konstnärers arkiv etablerades, något som tidigare inte existerat, och både vetenskapliga och populära artiklar rörande duodje, arkiv och indigenisering av arkiv publicerades liksom ett läromedel om duodje. I samarbete med Linnéuniversitet drevs projektet Designhistoria ur andra geografier med forskningsmedel från RAÄ. Även inom det projektet har flera artiklar om arkiv, museum och design publicerats. Forskningsintressen är arkiv och indigenisering av arkiv.

Publikationer

Peer review artiklar
Rievdadanbarggu arkiivvain ja museain duodjearkiivva bokte. I: Arctic Indigenous Design archives. Árdna sámáidahttit duojáriid ja dáiddáriid priváhta arkiivvaid. Dieđut 2022:1, s. 19-38. 2015.

New perspective in Sámi Bear Ceremonies. Journal of Northern Studies 2015:2, s. 73-94. 1997.

The Sun in Sámi Mythology. Acta Borealia, 1997:1, s. 31-58. 2022

Peer review antologi
Sami Mobilisation: Institutions and exhibitions in the 1970s. I: Nordic Design Cultures in Trasformation, 1960-1980. Revolt and Resilience. Red.: Kjetil Fallan, Christina Zettterlund, Anders V Munch. London:Routledge, s. 83-100. 2015.

Bassebájke, heliga platser i landskapet. I: Svenska kyrkan och samerna – ett vitboksprojekt. Red.: Daniel Lindmark & Olle Sundström, 2006.

Antologi

Sápmi & Småland Designhistorijá easá guovlluin, Designhistoria från andra geografier, Design History from Different Geographics. Red: Anna Westman Kuhmmunen & Christina Zetterlund. Linneunivsitetet.

Det rituella livet kring tusentalet. I: Sápmi Y1K- livet i samernas bosättningsområde för tusen år sedan. (Sámi Dutkan-samiska studier-sami studies 3) Umeå, s.43-60. 2023

Läromedel
Äldre samisk religion. I: Religioner, livsåskådningar och etik för lärare årskurs 4-9. Red.: Olof Franck, Christina Osbeck & Kerstin von Brömssen. Malmö: Gleerup, s. 111-120. 2022.

Kreativt skapade utifrån duodje. Kreatiivvalaš hábmen duodji vuođul. Jokkmokk: Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum. 2016.

Äldre samisk religion. I: Religioner, livsåskådningar och etik för lärare årskurs 4-6. Red.: Olof Franck, Christina Osbeck & Kerstin von Brömssen. Malmö: Gleerup 2011.

Samisk religion. I: Norden: religion i forntid och religionsundervisning i nutid. Religionshistoriska lärares årsskrift 2011(Översatt till norska och danska för publikation i motsvarande tidskrifter).

Populärvetenskapliga artiklar på temat religion
Trummans bildvärld. I: Betraktelser av en trumma. Ájtte Musei vänners årskrift 2014.

Sejtarna och Henrik Horn af Åminnes dagbok. I: Sejtar som har förts bort och kommit hem. Ájtte Museivänners årsskrift 2010.

Berättelsen om en sejte. Bårjås. 2009.

Den heliga trumman. I: Fordom då alla djuren talde… Red. Åsa Virdi Kroik. (Stockholm 2001) s. 72-87.

(Omtryckt: Den heliga trumman. I: Efter förfädernas seder: om samisk religion. [Stockholm 2005], s. 58- 73.) Westman A. & Utsi J. E.

Gárrid áigi: Sámiid dolos gárrid ja oskku birra. / Trumtid. om samernas trummor och religion. (Utställningskatalog) (Jokkmokk 1999).