| |

Forskningsprojekt

Ájtte deltar för närvarande i följande forskningsprojekt:


Matti Berg

Scaling Up

Strategisk och deltagande planering för att hantera mineralrelaterade markkonflikter i svenska Sápmi
I det här tvärvetenskapliga forskningsprojektet utforskar vi på viket sätt en deltagande och strategisk samhällsplanering skulle kunna hjälpa till att mildra markanvändnings-

konflikterna vid den nya industrialisering (gröna omställningen) som sker i norra Sverige. Vi fokuserar särskilt på gruvetableringar på renbetesmarker.
Visa mer


Matti Berg

PlanIT

Planering av social hållbarhet i urfolksområden (PlanIT)
Syftar till att utforska olika vägar till social hållbarhet genom en strategisk och deltagande landskapsplanering med fokus på goda exempel från andra länder med urfolk.

Visa mer


Anna-Maria Fjellsträm. Silvermuseet Sveaskog

Omtvistade skogar

Klimatomställning i omtvistade skogar: rättvis styrning och förvaltning i en digital tid
Projektet sätter människorna i skogen i centrum och frågar hur en rättvis och hållbar klimat omställning kan ske på platser där konflikten om vad skogsmarken ska bidra till både är komplicerad och infekterad. I fokus för vår studie står renskötselns framtida förutsättningar.
Visa mer


Staffan Westerlund

LEARN-
FOR
CLIMATE

Att lära sig att förverkliga flera skogspolitiska mål under klimatrelaterad stress och störningar
LEARNFORCLIMATE utforskar hur ett mångsidigt användande av skogen kan bidra till de globala hållbarhetsmålen (SDGs) i en tid av snabb socio-ekologisk förändring. Syftet är att främja lärande för att uppnå fler skogliga mål samtidigt som klimatförändringen bromsas och klimatrelaterad stress och störning i ekosystemen hanteras.
Visa mer


no

BioConsent

Decision-making Support for Forest Biodiversity Conservation and Restoration Policy and Management in Europe: Trade-offs and Synergies at the Forest-Biodiversity-Climate-Water Nexus
Despite ambitious global and EU policy targets, biodiversity is under increasing threat. Biodiversity decline and degradation of ecosystems continue at an alarming rate, especially in forests that harbour 80 percent of terrestrial biodiversity worldwide
Visa mer

Avslutade projekt