| |

Före gränser och över gränser – samiska samhällsförändringar i ett långtidsperspektiv

Före gränser och över gränser – samiska samhällsförändringar i ett långtidsperspektiv

Syfte
Syftet med projektet är att studera samiska samhällsförändringar och hur dessa kommer till uttryck i utnyttjandet av landskapet, från förhistorisk till modern tid. Före gränser och över gränser är ett gränsöverskridande projekt där Árran lulesamiskt senter i Norge och Ájtte är huvudaktörer. I projektet behandlas samisk markanvändning  utifrån ett både historiskt och arkeologiskt perspektiv.

Mål
Målen som är uppsatta är:

  • Att avgöra när renskötseln utvecklades i lulesamiskt område.
  • Att tyda konsekvenserna av kungadömenas politik för den samiska befolkningen.
  • Att utveckla en kulturmiljöpedagogik utifrån begreppen urfolkskunskap och samisk traditionell kunskap.

Tidigare har samiska kulturlämningar analyserats var för sig vilket har inneburit ett problem.  I detta projekt ses de istället i ett sammanhang och tillhörande samma grupp människor som har nyttjat sig av området, oavsett i vilket land det ligger. Nationsgränserna har tillkommit vid en senare tidpunkt. Forskarna möts i gemensamma frågeställningar och arbetar gemensamt med dem.

Teori och metod
Projektet genomförs till följd av att den samiska historien till stor del har behandlats marginellt i samband med de egna nationernas egna historiebeskrivningar. I före gränser och över gränser lyfter man fram ett mindre geografisk område utan hänsyn till nationsgränserna. Projektet genomförs därmed utifrån ett dekoloniserat perspektiv,  den samiska historien skrivs utifrån det samiska samhället och de perspektiv och normer som finns där. Man använder i projektet också arkeologiska metoder såsom pollenanalys och C14 datering. Genetiska studier av renar utförs samt studier av samisk traditionell kunskap ingår.

Gemensam forskning
Då projektet är gränsöverskridande  har det stor betydelse för att utveckla en gemensam samisk forskningsmiljö. Resultatet kommer att vara viktigt för både lokalbefolkningen i området och forskarna.

Projektet bedrivs under två år och förväntas vara avslutat under 2014.

Kulturmiljöpedagogiskt delprojekt
Árrangádde/Árrangáttis, vid eldstaden – idag, igår och i framtiden är ett kulturmiljöpedagogiskt delprojekt som ingår i Före gränser och över gränser – samiska samhällsförändringar i ett långtidsperspektiv. Projektet är ett tvärvetenskapligt projekt med samarbete mellan kunskapstraditionerna; etnologi, arkeologi och pedagogik, med begreppet árbbediehto (saL)/ árbediehtu (saN), traditionell samisk kunskap som sammanlänkande faktorn mellan de olika kunskapsdisciplinerna.  I projektet har ett fältstudieläger genomförts 2012 i form av en ”samisk tidsresa” med barn i 10-12 års ålder. Målsättningen med fältstudien var att genom besök på lokala platser inom Jokkmokks kommun, sammanlänka samiska barns vardag idag med ett arkeologiskt långtidsperspektiv, där projektets övergripande syfte var att förmedla samisk traditionell kunskap till en yngre generation. En speciell plats som besöktes var hällmålningen i Saskam utanför Jokkmokk. Hällmålningen är den enda i Norrbotten och inspirerade av denna har barnen själva målat bilder på stenar med berättelser från idag. Stenarna har därefter lånats in av Ájtte och visats upp i utställningen ”Tuffa spår”.

granser_1 granser_2 granser_3

Kontakt

Kjell-Åke Aronsson
Museichef
kjell-ake.aronsson(a)ajtte.com
0971-17006

Kulturmiljöpedagogiskt delprojekt
Kajsa Kuoljok/ Ylva Jannok Nutti
kajsa.kuoljok(a)ajtte.com och ylva.jannok-nutti(a)biegga.com
0971-170 20/070-3263283

Logotyper