| |

Samisk audiovisuell samling  – filmer och teveprogram i arkiv och på webb

Urfolks rättigheter har på en internationell nivå fått ett allt starkare erkännande under de senaste decennierna, inte minst tydligt i FN:s Deklaration om urfolks rättigheter från 2007. En central del av deklarationen handlar om urfolks rätt till sitt eget kulturarv och sina traditioner; en rätt att bevara, skydda och utveckla detta arv i det förgångna, i nuet och för framtiden. Sverige har idag erkänt samer som ett urfolk med rätt till självbestämmande och med en medföljande rätt till sitt eget kulturarv. Trots de rörliga bildernas betydelse under 1900-talet som förmedlare av svensk historia och kultur, inte minst populärkulturella uppfattningar, finns till dags dato inte någon samlad kartläggning över eller granskning av de filmer och teveprogram som skildrar samerna och samisk kultur. Materialets omfattning är okänd, och forskningen försvåras även av att det handlar om spridda arkivförvaltare, vars verksamheter lyder under skilda lagar, regler och direktiv.

Syftet med projektet ”Samisk audiovisuell samling” är att medverka till att skapa en infrastruktur för det samiska audiovisuella kulturarvet, som en del det svenska kulturarvet. Projektet har fyra delar: (1) att företa en inventering av filmer och teveprogram, (2) att kvalitetssäkra filmer och metadata, (3) att utveckla etiska riktlinjer ur ett urfolksperspektiv för dylika samlingar, (4) att förbereda tillgängliggörande av materialet efter projektets slut inom Kungliga bibliotekets (KB) ordinarie verksamhet. Projektet möjliggör således för KB att upprätta en sökbar digital kollektion, ”Sápmi på film och TV”, som efter projektets slut kommer att tillgängliggöras för forskare via KB:s söktjänst Svensk mediedatabas (SMDB).

Projektet är ett samarbete mellan två akademiska institutioner (vid Umeå och Stockholms universitet), två institutioner med ansvar för det samiska kulturarvet (Sametinget och Ájtte – Svenskt fjäll- och samemuseum) och två institutioner med ansvar för det svenska audiovisuella kulturarvet (KB och Svenska Filminstitutet, SFI). Även Sveriges Television (SVT) medverkar till viss del i projektet vad gäller TV-delen. Projektet banar väg för ny forskning inom ett stort antal akademiska ämnesdiscipliner (arkeologi, etnologi, film, historia, statsvetenskap etc) och i många dagsaktuella frågor.

Projektet företar en inventering av filmer och teveprogram och tillför metadata från ett samiskt perspektiv. I projektet kommer en sökbar digital deldatabas, ”Samisk audiovisuell samling”, att upprättas. Vissa delar av materialet kommer också att tillgängliggöras för en bredare allmänhet via Filmarkivet.se (KB och Svenska Filminstitutet, SFI) och Öppet arkiv (Sveriges Television). 

Projektet löper året ut 2021.

Projektet är ett samarbete mellan Ájtte, Várdduo – Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, Sametinget , Kungliga biblioteket och Svenska Filminstitutet.

Föreläsning från den digitala vintermarknaden 2021:https://youtu.be/YGdmLcZ6MWI

Kontaktpersoner: Projektledare Kajsa Kuoljok, Tel. 0971-170 20, kajsa.kuoljok(a)ajtte.com
Projektmedarbetare Katarina Spik Skum, Tel. 0971-170 49, katarina.spik.skum(a)ajtte.com